Εκδόσεις Interbooks

εκδόσεις INTERBOOKS
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 51
106 81 ΑΘΗΝΑ
T. 2103633629
F. 2103612010
info@interbooks.gr

  Κατάλογος » 001-107 στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ  
Συγγραφείς
Κατηγορίες Βιβλίων
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 


 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 


 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


 ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ


 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ


 ΔΙΚΑΙΟΥ


 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 


 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ


 MARKETING


 ΠΩΛΗΣΕΩΝ


 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ


 ΑΓΓΛΙΚΩΝ


 ΛΕΞΙΚΑ


 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


 ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ


 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Νέα Βιβλία Περισσότερα
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗ
37.10EUR
Αναζήτηση
 
Χρησιμοποιήστε λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση
(isbn με παύλες).
Προχωρημένη αναζήτηση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
[001-107]
18.02EUR
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ενδεικτικό
Κεφάλαιο
Ενδεικτικό Κεφάλαιο-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
  • Βασικές οικονομικές έννοιες
  • Αναλογίες - Ποσοστά
  • Μερισμός
  • Απλός τόκος
  • Προεξόφληση
  • Ισοδύναμα γραμμάτια
  • Ανατοκισμός
  • Ράντες
  • Δάνεια
  • Οικονομικές συναρτήσεις του Excel


Συγγραφέας
ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


isbn 978-960-390-212-6
Έκδοση 2010
Σελίδες 288


Δείτε το στον ΕΥΔΟΞΟ

Τα Οικονομικά Μαθηματικά αποτελούν τη βάση για την κατανόηση των οικονομικών συναλλαγών. Η εμβάθυνση της γνώσης τους καθίσταται επιτακτική στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, όπου δημιουργούνται και προσφέρονται όλο και πιο σύνθετα οικονομικά προϊόντα. Μια προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί και το παρόν έρ­γο, όπως προέκυψε από την εξέλιξη των προηγούμενων εκδόσεων, εμπλουτισμένο με νέα επίκαιρη ύλη και προσαρμοσμένο στη σύγχρονη πραγματικότητα του Ευρώ και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Με καθαρά εκπαιδευτικό προσανατολισμό παρουσιάζει βήμα-βήμα και σε συμφωνία με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Οικονομίας και Διοίκησης τις διάφορες Οικονομικές και Μαθηματικές έννοιες.

Το έργο αυτό διαιρείται σε τρία μέρη: α) Στις Εισαγωγικές Έννοιες των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, όπου εξετάζονται τα ανάλογα και τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά, η μέθοδος των τριών, ο μερισμός και τα προβλήματα εταιρειών, β) Στις Βραχυπρόθεσμες Οικονομικές Πράξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τον απλό τόκο, την προεξόφληση και τα ισο­δύναμα γραμμάτια και γ) Στις Μακροπρόθεσμες Οικονομικές Πράξεις, στις οποίες εξετάζονται ο ανατοκισμός, οι ράντες και τα δάνεια.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
INDEX

Κάθε ενότητα διαιρείται στα επί μέρους κεφάλαια. Σε κάθε κεφά­λαιο προτάσσεται το θεωρητικό μέρος και εξάγονται με τη μαθηματική σκέψη οι κατάλληλοι τύποι, παρατίθενται λυμένα παραδείγματα και δί­νονται άφθονες ασκήσεις προς λύση με τις τελικές απαντήσεις τους για έλεγχο στην κατ' ιδίαν μελέτη. Στο τέλος κάθε ενότητας και με σκοπό την ανακεφαλαίωση και πλήρη εμπέδωση της ύλης, παρατίθενται ικα­νός αριθμός ασκήσεων προς λύση με τις αντίστοιχες απαντήσεις.

Για την επίλυση των απαιτούμενων πολύπλοκων μαθηματικών πρά­ξεων με πολλά δεκαδικά ψηφία, όπου περιλαμβάνονται ύψωση σε δύνα­μη, εξαγωγή ρίζας, εύρεση αλγορίθμων κ.λπ. απαιτείται η χρήση Ηλε­κτρονικού Υπολογιστή (desktop - laptop) ή χειρός (calculator). Σήμερα στο εμπόριο διατίθενται ειδικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές χειρός για οικονομικές πράξεις, οι οποίοι περιλαμβάνουν ενσωματωμένες οικονομικές συναρτήσεις και διαδικασίες και παρέχουν απ' ευθείας το αποτέ­λεσμα. Η εκμάθηση όμως της χρήσης τους προϋποθέτει την πλήρη κα­τανόηση των διαφόρων οικονομικών εννοιών και μεθόδων.

Σημαντική ώθηση στην επίλυση πολύπλοκων οικονομικών προβλημάτων έδωσε η διάδοση και χρήση των προγραμμάτων λογιστικών φύλλων για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, όπως το Excel της Microsoft, με τα οποία μειώνεται δραστικά ο όγκος των απαιτούμενων υπολογι­σμών, αλλά και υπάρχει η δυνατότητα της εποπτικής παρακολούθησης της λύσης σε κάθε βήμα. Είναι δυνατόν να λεχθεί ότι η χρήση αυτών των προγραμμάτων για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων είναι πρακτι­κά υποχρεωτική. Για το λόγο αυτό, στο Παράρτημα Γ' παρατίθενται με παραδείγματα οι Οικονομικές Συναρτήσεις του Excel, οι οποίες μπο­ρούν να χρησιμοποιηθούν απ' ευθείας για τη λύση των ασκήσεων, αντί για τη χρησιμοποίηση τύπων. Οι συγγραφείς, όμως, θεωρούν εξαιρετι­κής σημασίας τη γνώση και κατανόηση των εφαρμοζόμενων σε κάθε περίπτωση μαθηματικών τύπων.

Κλείνοντας την αναφορά στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, ση­μειώνεται η παρουσίαση και εφαρμογή στο Παράρτημα Β' της αναλυτι­κής μεθόδου NEWTON-RAPHSON, η οποία χρησιμοποιείται για την εύ­ρεση της ρίζας οποιασδήποτε συνάρτησης στην περίπτωση, που αυτό δεν είναι δυνατόν με τις κλασικές αλγεβρικές μεθόδους. Στο παρόν βι­βλίο εφαρμόσθηκε για τον προσδιορισμό στοιχείων ραντών και δα­νείων και συμπεριλήφθηκε για λόγους πληρότητας κυρίως, αλλά και για να δοθεί και μια πρώτη εικόνα της εφαρμογής Αριθμητικής Ανάλυ­σης στην επίλυση πολύπλοκων οικονομικών προβλημάτων.

Στόχος των συγγραφέων είναι να παραδώσουν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό βιβλίο, όπου παρουσιάζονται όλες οι έννοιες των Οικονομικών Μαθηματικών κατά τρόπο απλό και κατανοητό, η εκμάθηση των οποίων υποβοηθείται από τα αντίστοιχα λυμένα παραδείγματα και ασκήσεις. Ευκολότερη θα γίνει η κατανόηση τους, αν συνδυαστεί η με­λέτη του παρόντος με την εφαρμογή των μαθηματικών τύπων σε πρόγραμμα λογιστικών φύλλων για Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Αυτό το βιβλίο προστέθηκε στον κατάλογό μας την 20 Τρίτη, Οκτώβριος 2009.
Κριτικές
Οι πελάτες που αγόρασαν αυτό το βιβλίο αγόρασαν επίσης
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ Β
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ Β
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
MEGASERVICE 59 ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
MEGASERVICE 59 ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MANAGEMENT)
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MANAGEMENT)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ JACK TROUT
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ JACK TROUT
Καλάθι αγορών  Περισσότερα
1 x ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1 x ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1 x ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ
1 x ΤΟ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1 x ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
1 x ΕΠΙ ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣ
1 x ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ
2 x ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1 x Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗ
1 x ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΗΣ
1 x ΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
1 x ΤΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΦΟΣ
1 x ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ
1 x Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
334.43EUR
Δωρεάν Αποστολή
Προβολή Καλαθιού
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Σύνδεση
Διεύθυνση E-Mail:
Κωδικός:

Εγγραφή
Υπενθύμιση Κωδικού
Ειδοποιήσεις Περισσότερα
ΕιδοποιήσειςΘέλω ειδοποιήσεις για αλλαγές του βιβλίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Newsletter
Σημείωση: Αν είστε μέλος συνδεθείτε για να γραφτείτε στη Λίστα Ενημερώσεων.

E Mail

Το όνομά σαςΑποστολές και Επιστροφές |  Όροι Χρήσεως-Πληρωμές | Προσωπικά Δεδομένα |  Η Εταιρεία | Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) | Δωροεπιταγές | Επικοινωνία |


ΧΑΡΤΗΣ


Copyright © 2007 octana
Powered by octana